Terms of shipment

Unfortunately there is only a Dutch version of the terms available.

Leveringsvoorwaarden Independent Outlet B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten Independent Outlet B.V. (hierna: Independent Outlet) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden.

1.2 Door een bestelling bij Independent Outlet te plaatsen gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. 1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Independent Outlet gelden ook ten behoeve van eventueel door Independent Outlet ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Independent Outlet zijn vrijblijvend. Independent Outlet heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Independent Outlet uw bestelling heeft geaccepteerd. Independent Outlet heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

2.3 Voor een aantal van de artikelen (zoals dvd's) geldt een leeftijdsclassificatie. Door deze artikelen te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient vooraf te geschieden middels één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Pas als het volledige factuur bedrag is voldaan komt er een overeenkomst tot stand en zullen de goederen verzonden worden, tenzij u heeft aangegevende producten te komen afhalen of onder rembours te laten versturen.

3.3 U kunt betalen door gebruik te maken van een van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/ bestel-)voorwaarden worden gesteld.

3.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Independent Outlet. Dit bedrag dient binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling bij geschreven te zijn op de rekening van Independent Outlet. Indien dit niet het geval is wordt de overeenkomst automatisch ontbonden. Independent Outlet is niet verplicht de koper hiervan op de hoogte te stellen.

3.5 Als u niet vooraf, volledig betaalt, heeft Independent Outlet het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering
4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door Independent Outlet anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle door Independent Outlet geleverde artikelen blijven eigendom van Independent Outlet totdat u alle verplichtingen uit alle met u gesloten overeenkomsten bent nagekomen.
5.2 U bent niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende artikelen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

5.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde artikelen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, bent u verplicht Independent Outlet zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

5.4 Voor het geval dat Independent Outlet zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft u reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Independent Outlet of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Independent Outlet zich bevinden en die artikelen mede terug te nemen.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Independent Outlet geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 Independent Outlet garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) weken na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Independent Outlet te melden.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Independent Outlet de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

7.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Independent Outlet te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de plastic verzegeling niet is verbroken. Het door u betaald bedrag voor de desbetreffende artikelen worden uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Independent Outlet terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Independent Outlet is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Independent Outlet, dan wel tussen Independent Outlet en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Independent Outlet.

Artikel 9. Diversen
9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Independent Outlet deze voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Independent Outlet in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Independent Outlet vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

9.3 Independent Outlet mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan Independent Outlet toekomende rechten, heeft Independent Outlet in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Independent Outlet B.V.
Vijzelstraat 77
1017 HG Amsterdam
Tel: 020 421 2096

KVK-nummer: 34234255
BTW-nummer: 8156.71.192.B.01
ABN AMRO 42.34.07.597
BIC ABNANL2A
IBAN NL97ABNA0423407597